Thoái hóa đốt sống cổ english

Dưới đây là 1 đoạn thông tin về căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ english được dịch sang tiếng việt. Tuy từ ngữ có khác nhưng về mặt ý nghĩa thì ở Việt Nam cũng như vậy, vì đây là căn bệnh đều có biển hiện chung nên bài dưới đây sẽ phân tích về bệnh thoái hóa đốt sống cổ từ c1 đến c7

Xem thêm:

Thoái hóa đốt sống cổ english

Cervical vertebrae C3 through C6 are known as typical vertebrae because they share the same basic characteristics with most of the vertebrae throughout the spine. Typical vertebrae have:

Vertebral body. This is a cylindrical-shaped, thick part at the front of the bony vertebra. When vertebrae are stacked on top of each other, the disc in between them at each level provides cushioning between the bony vertebrae and helps absorb shocks. The vertebral body handles most of the load for a vertebra.
Vertebral arch. This bony arch wraps around the spinal cord toward the back and consists of two pedicles and two laminae. The pedicles connect with the vertebral body in the front, and the laminae transition into the spinous process in the back of the vertebra.
Facet joints. Each vertebra has a pair of facet joints, also known as Zygapophysial joints, or Z joints for short. These joints, located between the pedicle and lamina on each side of the vertebral arch, are lined with smooth cartilage to enable limited movement between two vertebrae. The small ranges of motion between the two vertebrae can add up to significant ranges of motion for the entire cervical spine in terms of rotation, forward/backward, and side bending.

thoái hóa đốt sống cổ english

Top Vertebrae: C1 and C2 at the Top of the Neck

C1 and C2 are considered atypical vertebrae and have some distinguishing features compared to the rest of the cervical spine.

C1 Vertebra (the atlas). The top vertebra, called the atlas, is the only cervical vertebra to not have a vertebral body. Instead, it is shaped more like a ring. The atlas connects to the occipital bone above to support the base of the skull. (thoái hóa đốt sống cổ in english)
This connection is the atlanto-occipital joint. About 50% of the head’s forward/backward range of motion occurs at this joint.
C2 Vertebra (the axis). The second vertebra, called the axis, has a large bony protrusion (the odontoid process) that points up from its vertebral body, and fits into the ring-shaped atlas above it. The atlas is able to rotate around the axis, forming the atlanto-axial joint.

Dịch:

Thoái hóa đốt sống cổ C3 đến C6 được gọi là đốt sống điển hình bởi vì chúng có cùng đặc điểm cơ bản với hầu hết các đốt sống trên xương sống. Các đốt sống điển hình có:

 ➤ Cơ xương khớp

Đây là một phần hình trụ, dày ở mặt trước của xương sống. Khi xương sống được xếp chồng lên nhau, đĩa ở giữa chúng ở mỗi cấp cung cấp đệm giữa xương sống và giúp hấp thụ các cú sốc. Cơ xương sống chiếm hầu hết tải trọng của xương sống.

 ➤ Xương sống

Cấu trúc xương này quấn quanh tủy sống phía sau lưng và bao gồm hai đầu chóp và hai laminae. Các pedicles kết nối với thân đốt sống ở phía trước, và quá trình chuyển đổi laminae vào quá trình quay vòng ở phía sau của đốt sống.
 ➤ Khớp mặt

Mỗi đốt sống có một cặp khớp mặt, còn được gọi là khớp Zygapophysial, hoặc khớp Z cho ngắn. Những khớp này, nằm giữa xương sống và lamina ở mỗi bên của vòm cung, được lót bằng sụn mượt để cho phép chuyển động giới hạn giữa hai xương sống. Các chuyển động nhỏ giữa hai đốt sống có thể làm tăng phạm vi chuyển động đáng kể cho toàn bộ xương sống cổ  về mặt xoay, chuyển tiếp / lùi, và uốn cong bên.

thoái hóa đốt sống cổ english

Chân cột sống vùng đầu của thoái hóa đốt sống cổ english: C1 và C2 ở đầu cổ

C1 và C2 được coi là các đốt sống không điển hình và có một số đặc điểm phân biệt so với phần còn lại của cột sống cổ:

➣ C1 Vertebra (tập bản đồ)

Các đốt sống hàng đầu, được gọi là atlas, là đốt xương cổ duy nhất không có thân đốt sống. Thay vào đó, nó có hình dạng giống như một chiếc nhẫn. Atlas kết nối với xương chẩm phía trên để hỗ trợ các cơ sở của hộp sọ. (thoái hóa đốt sống cổ in english)
Kết nối này là khớp nối chẩm chấn thương. Khoảng 50% phạm vi chuyển tiếp / lùi của người đứng đầu xảy ra tại khớp này.

Bài liên quan:

➣ C2 Vertebra (trục)

Các đốt sống thứ hai, được gọi là trục, có xương lớn nhô ra (quá trình odontoid) mà chỉ ra từ thân đốt sống của nó, và phù hợp với các atlas hình vòng ở trên nó. Atlas có thể xoay quanh trục, tạo thành khớp nối atlanto.

Nguồn: Spine-health.com /  http://thoaihoadotsongco.com/

Reply